Stanowisko MTBiGM n.t. § 204 ust.7 Rozp. MI z 12.03.2009r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009 r. zmienia rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

42) w § 204 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Budynki użyteczności publicznej z pomieszczeniami przeznaczonymi do przebywania znacznej liczby osób, takie jak: hale widowiskowe, sportowe, wystawowe, targowe, handlowe, dworcowe powinny być wyposażone, w zależności od potrzeb, w urządzenia do stałej kontroli parametrów istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji, takich jak: przemieszczenia, odkształcenia i naprężenia w konstrukcji.

Ponieważ przepisy §204 ust. 7 powyższego Rozporządzenia wymagają interpretacji, zarówno ze względu na zawarte sformułowania jak i zastosowane w nim klauzule, jedna z kancelarii prawnych zwróciła się do GUNB z prośbą o wykładnię.

W odpowiedzi otrzymano z Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej list zawierający następujące wyjaśnienia.

„…. przepisy §204 ust. 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) wprowadzają wymaganie instalowania, w zależności od potrzeb, urządzeń do stałej kontroli przemieszczeń, odkształceń bądź naprężeń w konstrukcji budynków (pomieszczeń) wysokiego ryzyka, jakimi stają się one przez fakt gromadzenia się w nich bardzo dużej liczby osób, a także przez ich znaczne rozmiary oraz konieczność stosowania konstrukcji o dużym wytężeniu, w szczególności przekryć o wielkich rozpiętościach.

Cel regulacji prawnej (ratio legis) powyższego przepisu miał na uwadze normy słuszności, konsekwencje społeczne, ekonomiczne oraz aktualny poziom wiedzy i techniki w procesie postępu technologicznego. Regulacja w swej treści, zawiera formę wyliczającą oraz powinnościową aby w określonych okolicznościach ci, do których jest ona adresowana, zachowali się w wyznaczony w niej sposób.

Tym samym poprawność rozwiązań projektowych ukierunkowanych na spełnienie wymaganego przepisami celu tj. zachowanie bezpieczeństwa życia ludzi poprzez kontrolę stanów granicznych elementów konstrukcji, wymaga przeprowadzenia indywidualnych analiz w zakresie doboru odpowiednich urządzeń, rodzaju kontrolowanych parametrów czy liczby punktów pomiarowych.

Pragnę jednocześnie w tym miejscu zaznaczyć, iż zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) – opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, przepisami w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej należy do obowiązków projektanta. Projekt budowlany jest opracowaniem konkretyzującym podstawowe rozwiązania architektoniczno-urbanistyczne i techniczno-budowlane, stanowiące podstawę do uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień oraz uzyskania pozwolenia na budowę. W związku z tym projektant uwzględniając specyfikę projektowanego obiektu budowlanego tam, gdzie norma prawna nie zawiera precyzyjnych wytycznych, w oparciu o wiedzę techniczną, do której należą m. in. Polskie Normy, proponuje najlepsze, w swojej ocenie rozwiązania, biorąc za nie odpowiedzialność.

Ocena zgodności przyjętych rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami, dokonana na podstawie konkretnego stanu faktycznego i przepisów prawa, należy do obowiązków właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

Ponadto uprzejmie informuję, iż wyjaśnienia Departamentu w zakresie przepisów techniczno – budowlanych nie stanowią oficjalnej wykładni prawa i nie są wiążące dla organów administracji orzekających w sprawach indywidualnych. Źródłem prawa zgodnie z ustawą zasadniczą mogą być ustawy i akty wykonawcze do ustaw nie zaś interpretacje lub wykładnie prawa.”

Krzysztof Antczak

Dyrektor Departamentu Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa

© copyright WiSeNe Sp. z o. o. 2018