Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM

I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce

Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020

1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

Tytuł projektu

Bezprzewodowy i bezobsługowy, “wieczny”, system monitoringu wielkopowierzchniowych obiektów budowlanych zgodny z koncepcją IoT (Internet of Things)


Nazwa wnioskodawcy: WiSeNe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość projektu: 3 876 522,50 zł

Wartość dofinansowania: 2 841 980,80 zł

Numer umowy o dofinansowanie: RPMA.01.02.00-14-6207/16-00

Okres realizacji: 16.06.2016 – 31.07.2018

Opis projektu:

Rezultatem projektu będzie wdrożenie zupełnie nowego, innowacyjnego rozwiązania w skali świata, które w pełni odpowiada zapotrzebowaniu zgłaszanemu przez grupę docelową, w postaci inteligentnego systemu monitoringu wielkopowierzchniowych obiektów budowlanych, w tym przede wszystkim obciążenia zmiennego konstrukcji dachu, o następujących właściwościach: bezprzewodowy i bezobsługowy, „wieczny”, o dużej dynamice, odporny na nierównomierne obciążenie, mogący pracować w trudnych warunkach środowiskowych, zgodny z koncepcją loT (Internet of Things).

Projekt zakłada wykorzystanie w systemie monitoringu nie tylko inklinometrów (jako sensorów) i monitorowanie nie tylko konstrukcji dachu budynku. W projekcie wykorzystane zostaną wyniki projektu dofinansowanego w ramach POIG, Działanie 1.4 (nr umowy UDA POIG.01.04.00 14 109/13 03, przede wszystkim:  bezprzewodowy inklinometr cyfrowy i wnioski z jego badań, oraz wynalazek pt. „Sposób monitorowania obciążeń zmiennych konstrukcji dachu”, złożony w UP RP dnia 2015.11.30 za numerem P.415023.

W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca wprowadzi na rynek zasadniczo ulepszony produkt, który nie był do tej pory oferowany przez Wnioskodawcę ani konkurencyjne firmy. Innowacyjny w skali świata, bezprzewodowy, bezobsługowy, „wieczny” system monitoringu konstrukcji dachu obiektów budowlanych przyczyni się do zmniejszenia kosztów i poprawy bezpieczeństwa użytkowania obiektów wielkopowierzchniowych, w których zostanie wdrożony.

© copyright WiSeNe Sp. z o. o. 2019